Komunitný pracovník KC - zastupovanie počas RD

Miesto práce
Adlerova, Košice
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.03.2024
Mzdové podmienky (brutto)
965 EUR/mesiac

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Úlohou komunitného pracovníka KC je spájať ľudí, učiť ich formulovať potreby, ciele, podporovať ich v hľadaní zdrojov, facilitovať ich rozhodovanie o prioritách, mediovať riešenie konfliktov, moderovať verejné stretnutia, prepájať jednotlivé skupiny a učiť ich presadzovať svoje ciele.

Komunitný pracovník vykonáva činnosti:
 • pravidelne mapuje potreby a zdroje v lokalite a jej komunitách, vyhodnocuje a spracováva zistenia z mapovania;
 • pravidelne navštevuje lokality za účelom získavania relevantných informácii o identifikovaných potrebách a zdrojoch;
 • pravidelne sa zúčastňuje na rozhodovacích a strategických schôdzkach v lokalitách (obecné/mestské zastupiteľstvo, komunitné rady, okrúhle stoly a pod.);
 • iniciuje a facilituje verejné zhromaždenia, rozhodovacie a strategické stretnutia v lokalitách;
 • poskytuje pomoc a podporu členom komunít pri formulácii potrieb a cieľov z nich vychádzajúcich, analyzuje problémy;
 • sprostredkováva informácie o potrebách, cieľoch a problémoch komunít medzi ich zástupcami a zástupcami relevantných inštitúcii na lokálnej, prípadne regionálnej úrovni;
 • poskytuje súčinnosť pri strategickom plánovaní rozvoja komunít a lokalít;
 • poskytuje súčinnosť pri strategickom plánovaní rozvoja KC (jeho činnosti) v nadväznosti na zistené potreby a problémy;
 • spolupracuje s odborným manažérom KC pri sieťovaní inštitúcií a organizácií relevantných pre komunitu a jej ciele;
 • realizuje evaluáciu dosahovania cieľov stanovených pre oblasť komunitnej práce v KC;
 • mobilizuje, buduje a sieťuje vnútorné zdroje komunít (napr. prostredníctvom tvorby komunitných rád, pracovných skupín a pod.), spolupracuje s nimi;
 • buduje dobrovoľnícke kapacity a spolupracuje s dobrovoľníkmi;
 • posilňuje znalosti obyvateľov lokalít a podporuje ich pri aplikácii získaných znalostí v prospech komunity ako celku;
 • plánuje a realizuje komunitné aktivity, verejné zhromaždenia;
 • koordinuje realizáciu naplánovaných stratégií;
 • identifikuje tematické okruhy potrebného vzdelávania či inej formy zvyšovania kompetencií obyvateľov lokality;
 • dokumentuje parciálne výstupy celého procesu komunitnej práce;
 • zúčastňuje sa na pravidelných poradách zamestnancov;
 • zúčastňuje sa pravidelných porád s príslušným regionálnym koordinátorom
spolupracuje s odborným konzultantom a vykonáva iné činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:
 • štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass,
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • potvrdenie o návšteve školy, ak je relevantné (musí obsahovať najmä nasledujúce informácie: názov a sídlo školy, školský rok a študijný odbor),
 • doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. prax,
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval,
 • informáciu o dostupnosti materiálno-technického vybavenia umožňujúce video pohovor (ak je relevantné),
 • súhlas s vytvorením audio záznamu, v prípade video pohovoru.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
vysokoškolské I. stupňa

Vzdelanie v odbore

sociálna práca

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

Microsoft Word - Mierne pokročilý
Microsoft Excel - Mierne pokročilý
Internet - Mierne pokročilý

Prax na pozícii/v oblasti

sociálny pracovník

Počet rokov praxe

1

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • empatia; flexibilita; schopnosť zvládať náročné situácie spojené s výkonom povolania; schopnosť kooperácie a vedenia tímu; komunikačné zručnosti; organizačné zručnosti; schopnosť alternatívnymi formami riešiť konflikty; motivácia pre prácu vo vylúčených komunitách/lokalitách; schopnosť ostať neutrálny; schopnosť rozpoznať konflikt záujmov; orientácia na cieľ a ďalšie,
 • znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny (pobyt vo vylúčenej komunite/lokalite, jeho dĺžka a podobne),
 • skúsenosti s prácou s cieľovou skupinou, napr. pôsobenie v sociálne vylúčených komunitách alebo v komunitách ohrozených sociálnym vylúčením v rámci poskytovania sociálnych služieb, komunitných aktivít, dobrovoľníckych alebo misijných aktivít,
 • znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský a podobne),
 • práca s PC na základnej/užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Microsoft Excel, práca s internetom),
 • základné administratívne zručnosti,
 • osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike a pod.,

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Psychosociálne centrum Košice je mestská príspevková organizácia poskytujúca pomoc ľuďom v krízových životných situáciách, ľuďom s psychickými ťažkosťami a chorobami, psychoneurotickými a psychosomatickými ťažkosťami, ľuďom ohrozeným závislosťami na psychoaktívnych látkach a duševne chorým, nie však v akútnom štádiu choroby.

Počet zamestnancov

25-49 zamestnancov

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Beáta Horváthová, MBA
Tel.: +421556719358
E-mail: poslať životopis